HVR og CORONA'en - i praksis

Udgivet 01-02-2021, tags: corona | spørgsmål | svar |

Siden vi fik uvelkomment besøg af CORONA'en i foråret 2020, har Bestyrelsen fået flere relevante spørgsmål fra klubbens medlemmer og deres forældre. Det er vi naturligvis glade for og vi har forsøgt at samle flere af de tilbagevendende spørgsmål her.

Spørgsmål om CORONA og HVRs økonomi er beskrevet mere detaljeret i en separat blog, som I finder her.

Bloggen her vil blive løbende opdateret, men hvis du mangler information - eller mangler svar på et spørgsmål - eller ønsker noget uddybet - så skriv endelig til Bestyrelsen på info@hvr-rideklub.dk eller support@hvr-rideklub.dk - så drøfter vi din henvendelse og vender tilbage med et svar, enten her, eller direkte til dig.


Spørgsmål: Er HVR's økonomi blevet påvirket af CORONA-situationen?

Svar: JA - det er den i høj grad. Du kan læse en detaljeret redegørelse for HVR's økonomi her.
I lighed med andre foreninger skal klubbens regnskaber være offentligt tilgængelige og du kan se de sidste års regnskaber her  


Spørgsmål: Har klubben fået tilskud fra de forskellige CORONA-hjælpepakker?

Svar: JA, til dels. Vi har søgt alle de steder, hvor vi opfylder kriterierne for at søge. Det har fx været muligt for klubben at søge midler fra CORONA-puljerne for tabt indtjening i forbindelse med aflyste stævner og arrangementer og det er lykkedes at få en delvis, men langt fra fuldstændig kompensation. Derudover har de bevilgede kompensationsbeløb kun ligget på knap 1/3 af de ansøgte beløb. Det har desværre ikke været muligt at søge lønkompensation til at kunne aflønne timeansat personale (ridelærere). Det er en generel procedure for timeansatte, at de frtistilles i tilfælde af force majeure, som CORONA-situationen falder ind under og det har HVR også været nødsaget til at gøre.
 

Spørgsmål: Kan der spares på udgifterne til hestenes pasning i CORONA-tiden?

Svar: Nej. Hestene skal passes som altid. Det er vigtigt for hestenes sundhed at de fortsat bliver motioneret for at undgå skader når rideskolen åbner igen. Dette arbejdebliver udført af nogle få, der på frivillig (og ulønnet) basis står for det praktiske arbejde på HVR og for at passe og motionere hestene under lukningen.
 

Spørgsmål: Kan der spares penge på bestyrelsesarbejdet?

Svar: Nej. Det er et frivilligt og ulønnet arbejde at være medlem af bestyrelsen. Alle over 18 år, der er medlem af rideklubben kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Der har været og er fortsat betydelige ekstrarbejder for bestyrelsen i forbindelse med CORONA-situationen, bl.a. med at sikre at vi overholder alle de regler, påbud og restiktioner, som myndighederne pålægger os og flere gange med meget kort varsel. Da alle i bestyrelsen har fuldtidsjobs, varetages bestyrelsesarbejdet i vores fritid, og det er derfor sket et par gange, at meddelelser om akutte ændringer er kommet i sidste øjeblik.


Spørgsmål: Hvem bestemmer hvilke restriktioner der gælder for HVR?

Svar: Generelt er HVR underlagt enhver restriktion, som den lovgivende magt, d.v.s. Regeringen, udstikker på idræts- og fritidsområdet. HVRs faciliteter ejes af Hvidovre kommune og selv om HVR ikke er et kommunalt fritidstilbud, så får vi medlemstilskud som et fritidstilbud. Hvidovre Kommune har derfor myndighed til at fortolke reglerne for hvad vi må og ikke må, indenfor de love og rammer, der sættes af Regeringen. Polititet kan rådgive og har myndighed til at sikre at vi overholder de regler som Regeringen og kommunen har udstukket.
 

Spørgsmål: Hvorfor følger HVR ikke bare Dansk Rideforbunds (DRF) vejledninger?

Svar: Det gør vi også, i videst muligt omfang. DRF er en af de organisationer, som bestyrelsen løbende er i dialog med. Det er dog vigtigt at understrege, at DRF alene kan rådgive indenfor rammerne af de gældende love og restriktioner. Det er også vigtigt at huske, at der er forskel på privatejede rideskoler og en rideskole som HVR, der er underlagt kommunale regler. De kommunale regler har vist sig at være lidt mere restriktive, da de skal dække flere idrætsgrene ("one-size-fits-all"), der har forskellige - og ofte ikke-sammenlignelige - udfordringer.
 

Spørgsmål: Hvorfor blev rideholdene delt i to, både ved den første genåbning og da forsamlingsloftet blev sænket fra 50 til 10 - der er jo max 8 ryttere + 1 instruktør pr. hold?

Svar: I foråret, da HVR skulle genåbne efter første nedlukning, var det med et forbud mod indendørsaktiviteter og et forsamlingsloft på max. 10 - og det var udlagt som max. 10 på HELE HVRs samlede matrikel..!! Det gav nogle logistiske udfordringer ift. at finde en løsning, der gav plads til flest mulige, uden at der på noget tidspunkt var samlet mere end 10 på matriklen (husk, at Johnny tæller med, når han er hjemme). Det blev ikke nemmere af, at vores ryttere ikke måtte færdes i stalden, da den blev betragtet som en indendørsfacilitet og derfor skulle holdes lukket. Løsningen med holddelingen og nedsat ridetid med luft mellem holdene, så underviseren fik tid til af- og opsadling, var det bestyrelsen mente ville tilgodese flest muligt. I efteråret, da forsamlingsloftet blev sænket til 10 for 2. gang, havde bestyrelsen ikke andre retningslinjer at holde sig til, end forårets påbud om at forsamlingsloftet også denne gang gjaldt hele matriklen. Derfor blev holdene atter delt i to. På dette tidspunkt havde formandinden allerede længe haft godt gang i en dialog med Hvidovre Kommune om, hvorvidt forsamlingsloftet skulle gælde for den samlede matrikel og ikke - som fx DRF anbefaler - antal deltagere pr. gruppe/aktivitet (så der fx kunne være max-antal i ridehuset, samtidig med max-antal i stalden og max-antal på en udendørsbane). Denne debat blev imidlertid sat på pause, da HVR blev ramt af Regeringens lukkepåbud.
 

Spørgmål: Hvorfor må privatrytterne gerne færdes på HVR og ride i ridehuset, selv om der officielt er lukket?
Og hvorfor skal rideskolen ride udendørs, mens privatrytterne og ridehuskortholderne gerne må ride i ridehuset?

Svar: Der har været en del forvirring om disse emner på forskellige rideskoler og ridecentre, så Politiet er kommet med en samlet, officiel udmelding. Politiet henviser bl.a. til, at Loven om Hestehold fortsat skal overholdes, på trods af nedlukningen af klubaktiviteterne.

Her er Politiets spørgsmål-og-svar vedr. love og regler på området: 

MÅ EN RIDEHAL ANVENDES TIL RIDEUNDERVISNING?

Nej. Ridehallen anses for at være et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter.

MÅ PRIVATE OPSTALDERE MØDE OP OG PLEJE DERES HESTE, HERUNDER MOTIONERE DEM I EN RIDEHAL?

Ja. Man må gerne møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

OM MOTIONERING I RIDEHAL:

Iflg. lov om hold af heste er der krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer, 5 dage om ugen.
Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav iflg. loven.

Da nogle heste (fx ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres tilstrækkeligt udendørs, må motionering gerne foretages i en ridehal.
Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end max-antal personer skal overholdes.

MÅ RIDESKOLER OG STUTTERIER BENYTTE DERES RIDEHAL TIL MOTIONERING AF HESTE?

Ja. Rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, efter samme regler som ovenfor.
 

Spørgsmål: Hvad sker der 1. marts - vil HVR genåbne og tilbyde ridning som normalt?

Svar: Der er mange forbehold, overvejelser, spørgsmål og betænkeligheder, der skal tages med i betragtning. Vi har samlet det hele i et særligt blogindlæg, som I kan læse her.

Bestyrelsen følger skarpt med i regeringens udmeldinger, sidder klistret til tv-skærmen, når der er pressemøder og er hele tiden i løbende dialog med Hvidovre Kommune, som i sidste ende er den myndighed, der udstikker de overordnede retningslinjer for driften af HVR. Det har absolut ikke været med Bestyrelsens gode vilje, når HVR er blevet ramt af lukkepåbud - Men når det er sagt, er det også bestyrelsens pligt at sikre, at rideundervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis for både ryttere, undervisere og heste - og at alle regler, påbud, forbud, forsamlingsmax. og så videre, bliver overholdt...