Der indkaldes til ordinær generalforsamling

16-02-2021

Tirsdag d. 16. marts 2021, kl. 19.00

Hvis det er muligt ift. CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud, vil Generalforsamlingen blive afholdt i rytterstuen på HVR, Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre.

Hvis CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud forhindrer, at Generalforsamlingen kan gennemføres ved fysisk fremmøde, vil Generalforsamlingen i stedet blive afholdt som onlinemøde via TEAMS eller anden onlineplatform.

Senest en uge før Generalforsamlingen, vil Bestyrelsen give skriftlig og endelig meddelelse om hvordan Generalforsamlingen vil blive gennemført.
 

Dagsorden:
 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent
 

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. formand Rikke Modell Nielsen
 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020, samt budget for 2021, til godkendelse.
Regnskab og budget fremlægges og kommenteres af Reg. Revisor Marianne Heller

4.   Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 

5.   Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag:
 

Nedlæggelse af Rideskoleudvalget (RSU) og heraf ændring af vedtægternes § 8 og 8a:

§ 8: Funktionsbeskrivelser 

1.   Der nedsættes tre primære udvalg. De primære udvalg; Rideskoleudvalg (RSU), Økonomiudvalg (ØKO) og Juniorudvalg (JU) skal besættes. De sekundære dannes og besættes ved behov. Funktionsbeskrivelser skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Ændres til:

1. Der nedsættes to primære udvalg: Økonomiudvalg (ØKU) og Juniorudvalg (JU). Sekundære udvalg kan dannes og bemandes efter behov. Funktionsbeskrivelser for nedsatte udvalg skal godkendes og underskrives af Bestyrelsen. 

§ 8, stk. 2 og stk. 3 er uændrede.
 

Primære udvalg

§ 8a Rideskoleudvalget (RSU)

1.   Rideskoleudvalget består af bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en af kassererne. Hvis klubben har ansat en daglig leder af rideetablissementet, har denne sæde i rideskoleudvalget.

2.   Bestyrelsesmedlemmer, som er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have sæde i rideskoleudvalget.

Ændres til:

§ 8a drift af rideklub og rideskole, herunder personaleansvar:

1.   Ansvaret for den samlede drift af rideklubben, herunder ansvaret for klubbens personale (undervisere og staldpersonale), hestehold, faciliteter, administration og kommunikation, m.v. varetages af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at opdele og fordele opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

2.   Er der ansat en daglig leder, kan denne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis det skønnes nødvendigt.

3.   Bestyrelsesmedlemmer, der er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller som selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have noget med samme personalegruppe at gøre, som man selv repræsenterer. Undtaget herfor er evt. daglig leder.

Resten af § 8 er uændret.
 

Forslag fra medlemmerne: Ingen

 

6.   Valg af formand når denne er på valg:

Formandsposten er ikke på valg i 2021

 

7.   Valg af kasserer for en 2-årig periode:

Johnny Berg er på valg og modtager genvalg

 

8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Katrine Berg er på valg og modtager genvalg

Mette Møland er på valg og modtager genvalg

 

Natasha Rosenskjold er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleant Mette Olaf Nielsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til generalforsamlingen i 2022

 

9.   Valg af op til 3 suppleanter for 1 år:

Bestyrelsen indstiller Sofie Visler og Sandra H. Meilstrup

Der er en vakant suppleantpost

 

10. Valg af juniorudvalgsformand for 1 år:

Bestyrelsen indstiller Emma Hansen 

 

11. Valg af registreret revisor:

Bestyrelsen indstiller Bille & Buch-Andersen A/S, v. Marianne Ø. Heller

 

12. Hædring af nye æresmedlemmer

 

13. Eventuelt

  

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

I finder indkaldelsen i som PDF-fil her