Indkaldelse til ordinær generalforsamling

27-04-2021

Hvidovre-Avedøre Rideklub
indkalder til
Årlig, ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 1. juni 2021, kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i
Hvidovre-Avedøre Rideklub
Avedøre Slettevej 7C
2650 Hvidovre

Hvis det er muligt ift. CORONA-restriktioner og forsamlingsforbud, vil Generalforsamlingen blive afholdt i rytterstuen. Alternativt håber vi, at vejret bliver godt nok til at vi kan være på terrassen. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  Bestyrelsen indstiller Tina Foldager til dirigent og Iben Kæmpegaard til referent
   
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  v. Formand Rikke Modell Nielsen
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020, samt budget for 2021, til godkendelse.
  Regnskab og budget fremlægges og kommenteres af Reg. Revisor Marianne Heller
   
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
   
 5. Behandling af indkomne forslag

  Bestyrelsen har følgende forslag: 
  Nedlæggelse af Rideskoleudvalget (RSU) og heraf ændring af vedtægternes § 8 og 8a:

  § 8: Funktionsbeskrivelser
  1. Der nedsættes tre primære udvalg. De primære udvalg; Rideskoleudvalg (RSU), Økonomiudvalg (ØKO) og Juniorudvalg (JU) skal besættes. De sekundære dannes og besættes ved behov. Funktionsbeskrivelser skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

  Ændres til:

  1. Der nedsættes to primære udvalg: Økonomiudvalg (ØKU) og Juniorudvalg (JU). Sekundære udvalg kan dannes og bemandes efter behov. Funktionsbeskrivelser for nedsatte udvalg skal godkendes og underskrives af Bestyrelsen.

  § 8, stk. 2 og stk. 3 er uændrede. 

  Primære udvalg

  § 8a Rideskoleudvalget (RSU)

  1. Rideskoleudvalget består af bestyrelsesformanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en af kassererne. Hvis klubben har ansat en daglig leder af rideetablissementet, har denne sæde i rideskoleudvalget.

  2. Bestyrelsesmedlemmer, som er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have sæde i rideskoleudvalget.

  Ændres til:

  § 8a drift af rideklub og rideskole, herunder personaleansvar:

  1. Ansvaret for den samlede drift af rideklubben, herunder ansvaret for klubbens personale (undervisere og staldpersonale), hestehold, faciliteter, administration og kommunikation, m.v. varetages af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at opdele og fordele opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

  2. Er der ansat en daglig leder, kan denne deltage i bestyrelsesmøderne, hvis det skønnes nødvendigt. Bestyrelsesmedlemmer, der er pårørende til en fastansat i klubben med et timetal på gennemsnitligt 8 timer om ugen, eller som selv er kontraktansat, uanset timetal, kan ikke have noget med samme personalegruppe at gøre, som man selv repræsenterer. Undtaget herfor er evt. daglig leder.

  Resten af § 8 er uændret.

  Forslag fra medlemmerne
  Ingen
   
 6. Valg af formand, når denne er på valg 
  Formandsposten er ikke på valg i 2021
   
 7. Valg af kasserer for en 2-årig periode:
  Johnny Berg er på valg og modtager genvalg
   
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
  Katrine Berg er på valg og modtager genvalg
  Mette Møland er på valg og modtager genvalg

  Natasha Rosenskjold er udtrådt af bestyrelsen. 
  Suppleant Mette Olaf Nielsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til generalforsamlingen i 2022
   
 9. Valg af op til 3 suppleanter for 1 år.
  Bestyrelsen indstiller Sofie Visler og Sandra H. Meilstrup
  Der er derudover en vakant suppleantpost
   
 10. Valg af juniorudvalgsformand for 1 år:
  Bestyrelsen indstiller Emma Hansen
   
 11. Valg af registreret revisor:
  Bestyrelsen indstiller Bille & Buch-Andersen A/S, v. Marianne Ø. Heller
   
 12. Hædring af nye æresmedlemmer
   
 13. Eventuelt

Vel mødt, alle sammen!

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN